Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace, IČ: 72069201, U Hřiště 576, 252 50 Vestec, dále jen „MŠ Vestec“ zpracovává osobní údaje dětí a zákonných zástupců v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a ostatních právních předpisů s ochranou osobních údajů souvisejících.

MŠ Vestec informuje o zpracování osobních údajů, tj. osobních údajů dětí a zákonných zástupců dětí, které jsou poskytnuty škole, které bezprostředně souvisí s uskutečňováním předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění (dále jen „školsky zákon“).

Kdo zpracovává vaše osobní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace, IČ: 72069201, U Hřiště 576, 252 50 Vestec, zapsaná v Rejstříku příspěvkových organizací u Městského soudu v Praze, sp.zn.: Pr 1442.

Můžete nás kontaktovat na emailu info@msvestec.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 311 249 166.

Pověřenec na ochranu osobních údajů:

MŠ Vestec jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, kterým je:

Mgr. Anna Komeiserová
e-mail: anna.komeiserova@ksak.cz
tel.: 777 023 415

Rozsah a účel zpracování osobních údajů:

Mateřská škola zpracovává následující osobní údaje dětí a zákonných zástupců:

 1. Identifikační údaje: slouží k identifikaci dítěte a zákonného zástupce, zejména se jedná o jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště.
 2. Kontaktní údaje: slouží pro kontaktování a komunikaci se zákonnými zástupcem dítěte: e-mail, telefonní číslo, příp. kontaktní adresa zákonného zástupce
 3. Platební údaje: slouží k provádění plateb (úplata za předškolní vzdělávání, stravné), zejména číslo bankovního účtu
 4. Další identifikační údaje: slouží k bližší identifikaci a evidenci dítěte – pohlaví, věk, státní příslušnost, zdravotní stav, záznamy z pedagogické diagnostiky dítěte.
 5. Další údaje: jmenovky dětí, podpisy dětí na výkresech, podpisy zákonných zástupců na prezenčních listinách, zaznamenání úrazu dítěte v evidenci.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uskutečňování předškolního vzdělávání dětí z důvodů:

 • Plnění právních povinností:
 1. Přijetí dítěte ke vzdělávání, zaznamenávání průběhu vzdělávání a jeho ukončování dle § 28 odst. 1 písm.a), § 34, § 34a a § 34b školského zákona
 2. Vedení školní matriky a evidenčních listů dle § 28 odst. 1 písm. b), odst. 2 školského zákona, vyhlášky č. 364/2005 Sb.,
 3. Evidence úrazů dětí a pořizování záznamů o úrazu
 4. Vedení docházky dle § 28 školského zákona, § 1a odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.
 5. Stravování dítěte dle § 28 školského zákona, § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
 6. Vedení matriky školní jídelny dle § 28 školského zákona a vyhlášky č. 364/2005 Sb.
 7. Vedení záznamů poradenské pomoci dle § 16a školského zákona
 8. Rozhodování o individuálním vzdělávání dítěte dle § 34b, § 35 školského zákona
 9. Vedení daňové a účetní evidence
 • Z důvodu oprávněného zájmu Mateřské školy:
 1. Pořizování a další zpracování fotografií, videozáznamů či výtvarných prací dětí
 2. Zajištění evidence dítěte při jeho účasti na akcích konaných během školního roku vč. škol v přírodě a výletů pořádaných správcem
 3. Účasti pedagogicko-psychologického poradce během výchovného procesu v Mateřské škole
 4. Komunikace e-mailem mezi zákonnými zástupci a školou.
 • Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektů
 1. Podání předepsaného léku dítěti
 2. Kontrola vlasů

jak dlouho zpracováváme osobní údaje:

Nechceme zpracovávat Vaše osobní údaje po neomezenou dobu, jsme však povinni je uchovávat po dobu stanovenou zákonem (školský zákon a jeho prováděcí předpisy). Zde uvádíme některé dokumenty a dobu, po kterou uchováváme osobní údaje v nich uvedené:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ 5 let
 2. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 5 let
 3. Vedení docházky dítěte v MŠ 5 let
 4. Školní matrika školského zařízení (jídelna) 5 let
 5. Záznam z pedagogické diagnostiky dítěte po dobu docházky do MŠ
 6. Individuální vzdělávání  po dobu docházky do MŠ
 7. Evidence úrazu v knize úrazu 5 let
 8. Záznam o úrazu 10 let

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.

Komu předáváme osobní údaje:

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci (Ministerstvo školství, Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice) Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (např. organizátoři plavání, lyžařského kursu, kroužků), a dodavateli IT systému digiškolka.cz, tj. společnosti BAKALÁŘI software s.r.o., externímu IT poradci, externí účetní.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení osobních údajů:

MŠ Vestec dbá na bezpečnost osobních údajů, které zákonní zástupci a ostatní subjekty předkládají. Byla přijata technická a organizační opatření, aby poskytnutá data byla dostatečně chráněna, a to s ohledem na závažnost jejich zpracování. K osobním údajům, které byly poskytnuty, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a data nejsou předávána bez souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany právních zájmů Mateřské školy.

Vaše práva:

Právo na informace:

Zákonný zástupce má právo požádat MŠ Vestec o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel data zpracovává. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě 30 dnů, v mimořádných situacích později ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech budete včas informováni. Pokud zákonný zástupce bude požadovat sdělení informací, které Mateřská škola o dítěti eviduje, bude nejprve nutno ověřit, zda zákonný zástupce je skutečně osoba, které náleží požadovaná informace. V žádosti musí být uvedena dostatečná identifikace žádající osoby. V případě potřeby má škola právo vyžadovat si k identifikaci další doplňující informace, než osobní údaje poskytne. Právem MŠ Vestec je možnost odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné.

Právo na přenositelnost údajů:

Zákonný zástupce má právo (za podmínek stanovených v Nařízení či Zákoně) získat osobní údaje o svých dětech v běžně používaném a strojově čitelném formátu a na základě žádosti tato data mohou být předána jinému správci.

Právo na opravu osobních údajů:

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě (např. při změně příjmení), máte právo požadovat jejich opravu. Budeme rádi, když nás o jakékoliv změně svých osobních údajů informujete. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, aby MŠ Vestec mohla řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i právo na opravu osobních údajů, které MŠ Vestec eviduje.

  Právo vznést námitku:

Zákonný zástupce má právo, pokud se domnívá, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s Nařízením, Zákonem o zpracování osobních údajů a ostatními předpisy s ochranou osobních údajů souvisejících, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (zajištění bezpečnosti dětí, osob a majetku).

MŠ Vestec následně prověří oprávněnost daného požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Zákonní zástupci mají právo obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům na příslušný dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz. Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.

Právo na výmaz a právo na námitky proti zpracování osobních údajů:

Lze uplatnit pouze u údajů zpracovávaných na základě oprávněných zájmů MŠ Vestec a poskytnutého souhlasu, nelze je použít u údajů zpracovávaných na základě právních předpisů. Zákonný zástupce má právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. Zákonný zástupce má právo požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, nebo, že zpracování je protiprávní.