Režim dne

 

Provoz začíná v 7:00 hodin – děti se scházejí v jedné ze tříd mateřské školy, od 7:30 ve svých třídách

Ranní činnosti od 7:30 – 8:45 hodin  Děti se věnují spontánním hrám a činnostem podle jejich volby a výběru. Rozvíjejí podněty nabídnuté paní učitelkou z oblasti jemné motoriky, rozvoje poznání a z oblasti estetické – individuální, skupinové i společné.

8:30 – uzamčení budovy, pozdější příchody jsou možné po dohodě s třídním pedagogem nebo ředitelkou školy

Motivační cvičení 8:45 – 9:15 hodin Zahájení dne, pozdrav v komunitním kruhu, jaký je dnes den, počasí, co nás čeká, co se nám přihodilo. Děti spolu s paní učitelkou se věnují relaxačním a nápravným cvikům za doprovodu hudby (cvičení s náčiním – šátky, kroužky, míčky…), pohybovému ztvárnění písní a říkadel nebo pohybovým hrám s jednoduchými pravidly.

Dopolední svačina 9:15 – 9:30 hodin – děti se samostatně či s dopomocí obsluhují

Učení hrou – aktivity 9:30 – 10:00 Probíhá prožitkové učení, modelování situací, cvičení, tanec, zpěv, dramatizace pohádek, aj. Výchovně – vzdělávací aktivity jsou vedeny ve skupinách či společně na základě dobrovolnosti a zájmu. Tyto aktivity jsou součástí týdenního tématického bloku, jejich náplň (didaktické hry a činnosti) jsou plánovány s ohledem a vytýčením pěti oblastí, ve kterých jsou děti vzdělávány.

Pobyt venku 10:00 – 12:00 Pobyt na čerstvém vzduchu je pro děti velkým přínosem, takže pokud počasí dovolí a v závislosti na aktuální kvalitě ovzduší, je každodenní pobyt venku samozřejmostí. Pobyt venku na zahradě využíváme především ke spontánním hrám dětí a střídáme jej s vycházkami do okolí.

Poledne 12:00 – 12:45 Hygiena, společný oběd, čistění zoubků.

12:45 – 13:00 hodin vyzvedávání dětí

Po 13:00 hod. Odpolední odpočinek,  začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku. Po obědě děti odpočívají na svém lehátku, kde jim učitelka čte, nebo vypráví pohádku, občas děti poslouchají pohádky z CD přehrávače.

Od 13:40 je nespavcům nabídnuta klidová činnost na lůžku nebo koberci (prohlížení knih, dětských časopisů, pexeso, puzzle)

Od 14:00 hod je dětem nabídnuta klidová činnost u stolečku

Odpolední svačina ve 14:30 hod. dochází k postupnému probouzení a vstávání. Po svačině se odpolední činnost odvíjí společně ve třídě, volná hra dětí, krom teplých a slunných dnů, kdy děti tráví čas na zahradě.

Vyzvedávání dětí od 15:00 hodin

15:00-17:00 hodin tvořivé činnosti, pohybové aktivity, pobyt venku, zájmové kroužky (angličtina, keramika, pěvecký kroužek, sportovní hry). Konec provozní doby MŠ v 17 hodin.

Časové rozvržení je orientační, s přihlédnutím na individuální potřeby dětí a aktuální změny.