Režim dne

7:00 Začátek provozu – děti se scházejí vždy v jedné ze tříd příslušné budovy (hlavní budova, přístavba) mateřské školy, od 7:30 ve svých třídách.

7:30 – 8:30 Ranní činnosti. Děti se věnují spontánním hrám a činnostem podle jejich volby a výběru. Rozvíjejí podněty nabídnuté paní učitelkou z oblasti jemné motoriky, rozvoje poznání a z oblasti estetické – individuální, skupinové i společné.

8:30 Uzamčení budovy pozdější příchody jsou možné pouze po dohodě s učitelem nebo ředitelkou školy.

8:30 – 9:00 Ranní kruh, motivační cvičení, hygiena. Zahájení dne, pozdrav v komunitním kruhu, jaký je dnes den, počasí, co nás čeká, vzájemné sdílení prožitků či emocí, logopedická prevence. Děti spolu s paní učitelkou se věnují relaxačním a nápravným cvikům za doprovodu hudby (cvičení s náčiním – šátky, kroužky, míčky…), pohybovému ztvárnění písní a říkadel nebo pohybovým hrám s jednoduchými pravidly.

9:00 – 9:15 Dopolední svačina. Děti se samostatně či s dopomocí obsluhují.

9:15 – 9:45 Učení hrou – aktivity. Probíhá prožitkové učení, modelování situací, cvičení, tanec, zpěv, dramatizace pohádek, aj. výchovně – vzdělávací aktivity jsou vedeny ve skupinách či společně na základě dobrovolnosti a zájmu. Tyto aktivity jsou součástí týdenního tematického plánu, jejich náplň (didaktické hry a činnosti) jsou plánovány s ohledem a vytýčením pěti oblastí, ve kterých jsou děti vzdělávány.

9:45 – 10:00 Příprava na pobyt venku, hygiena.

10:00 – 12:00 Pobyt venku. Pobyt na čerstvém vzduchu je pro děti velkým přínosem, takže pokud počasí dovolí a v závislosti na aktuální kvalitě ovzduší, je každodenní pobyt venku samozřejmostí. Pobyt venku na zahradě využíváme především ke spontánním hrám a procvičení hrubé motoriky dětí a střídáme jej s vycházkami do okolí.

12:00 – 12:30 Poledne. Hygiena, společný oběd.

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí.

Od 13:00 Odpolední odpočinek. Začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku. Po obědě děti odpočívají společně každý na svém lehátku, kde jim učitelka čte, nebo vypráví pohádku, občas děti poslouchají pohádky či relaxační hudbu z CD přehrávače.

Od 13:40 je dětem nabídnuta klidová činnost na lůžku nebo na koberci (prohlížení knih, dětských časopisů, pexeso, puzzle).

Od 14:00 je prostor pro individuální práce s dětmi dle potřeby.

14:30 – 15:00 Odpolední svačina, hygiena. Po svačině se odpolední činnost odvíjí společně ve třídě, volná hra dětí, tvořivé činnosti, pohybové aktivity, zájmové činnosti. Při teplých a slunných dnech děti tráví čas na zahradě. 

Od 15:00 Vyzvedávání dětí. 

15:00 – 17:00 Tvořivé činnosti, pohybové aktivity, pobyt venku.

17:00 Konec provozní doby MŠ.