Informace ohledně logopedie ve školce

Protože se mě ptáte, jak je to tento rok s individuální logopedií, tak Vám musím říci letošní situaci. Dva roky zpětně jsme celoročně v návaznosti na depistáž prováděli u dětí logopedickou prevenci nejen skupinovou (kolektivní logopedie ve třídě), ale i individuální (dítě a logopedický asistent).  Logopedickou prevenci prováděli speciální pedagogové a logopedičtí asistenti. Vzhledem k zahájené inkluzi a přijetí 7 dětí se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) v novém školním roce již bohužel nemáme volné prostory k provádění individuální logopedické péče. Na to potřebujeme tichý, volný prostor vybavený pomůckami (zrcadly, obrázkovými karty, pomůcky na správný řečový rozvoj a jiné). Velmi nás to mrzí nejen proto, že ve školce jsou vyškoleni logopedičtí asistenti – preventistky a speciální pedagožky, ale, že jsme mohli doposud poskytovat dětem nadstandartní individuální logopedickou péči, což se příznivě odráželo v nápravě logopedických vad a snížení počtu odkladů školní docházky. Věřím, že do budoucna se najde vhodný prostor a situace s individuální logopedií se vyřeší.