Podmínky znovuotevření MŠ

Otevření mateřské školy Vestec – 25.5.2020

Vážení rodiče,

již se připravujeme na znovuotevření mateřské školy, které bude 25.5.2020.

Provoz MŠ nebude nijak zásadně omezen, přesto však určitá opatření s otevřením souvisí především z hlediska epidemiologických podmínek:

1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 2. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

3. V prostorách mateřské školy

 • Děti budou trávit převážnou část dne venku, a to v areálu MŠ (zahrada MŠ).
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí !!! 

4. Ve třídě 

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě bude pravidelně větráno.

5. Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude nutné umístit jej do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření bude informována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou pak umístěné do jiné místnosti nebo bude změněna výuka na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Teplota bude měřena bezkontaktním teploměrem k měření tělesné teploty. 

6. Osoby s rizikovými faktory

Při prvním příchodu bude nutné, aby rodiče podepsali čestné prohlášení, že dítě nespadá do některé z rizikových skupin. Prohlášení bude v tištěné podobě připraveno ráno při příchodu dětí na třídách a zároveň bude možné si ho stáhnout na našich webových stránkách.

V současné době je pobyt ve větším kolektivu skutečně trochu risk, proto prosím důkladně zvažte, zda vaše dítě nespadá do nějaké rizikové skupiny a zda je pro něho pobyt v MŠ opravdu bezpečný.

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

a

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.